Over ISHW

Doel

Organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de meerwaarde die zij leveren aan hun klanten. Dat geeft elke organisatie een opdracht om uit te voeren. Een missie.

 • ISHW biedt haar klanten efficiënte en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tegen bedrijfseconomisch aanvaardbare tarieven.
 • ISHW faciliteert en ondersteunt daarmee de algemene doelstellingen van haar klanten.
 • ISHW biedt de medewerkers een uitdagende, professionele en aantrekkelijke werkomgeving.
 • De medewerkers van ISHW communiceren open en eerlijk, zijn pro-actief en komen hun afspraken na.

Het bestuur en de organisatie

Het bestuur

De verantwoordelijkheden met betrekking tot ISHW, zijn als volgt belegd:

Algemeen Bestuur ISHW

 • Dhr. A. Borgdorff, burgemeester Binnenmaas
 • Dhr. P.L. Paans, wethouder Cromstrijen
 • Dhr. S. Stoop, burgemeester Korendijk
 • Mevr. J.H.M. Hermans-Vloedbeld, burgemeester Oud-Beijerland
 • Dhr.W. van Tilborg, wethouder Strijen

Dagelijks Bestuur

 • Dhr. J.J Luteijn, burgemeester Cromstrijen (voorzitter)
 • Dhr. H.L.A. van Noort, wethouder Binnenmaas (plv voorzitter)
 • Dhr. P. Boogaard, wethouder Korendijk
 • Dhr. H. van Waveren, wethouder Oud-Beijerland
 • Dhr.J. Waaijer, burgemeester Strijen

Regionaal Managementteam ISHW

Er is een RMT HW (Regionaal Managementteam Hoeksche Waard) bestaande uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten.

 • Dhr. mr. R. P. B. M. Brekelmans - Binnenmaas
 • Dhr. G. P. Boluijt - Cromstrijen (voorzitter)
 • Dhr. drs. M.A.I. Born - Korendijk
 • R.S.M. Heintjes - Oud-Beijerland
 • Dhr. C. de Visser - Strijen

De organisatie (ISHW)

 • Dhr. P. Kalisvaart leidt ISHW als manager van de organisatie.

ISHW

ISHW is een samenwerkingsverband voor in de Hoeksche Waard.  ISHW levert ondersteunende diensten op het gebied van ICT, I-advies, informatiebeveiliging en GEO-informatie. Een krachtenbundeling die voor alle deelnemende gemeenten, SOHW, SMHW en WIHW hetzelfde betekent: meer kwaliteit tegen minder kosten.

De volgende organisaties maken gebruik van de ICT-voorziening via ISHW:

 • gemeente Binnenmaas
 • gemeente Cromstrijen
 • gemeente Korendijk
 • gemeente Oud-Beijerland
 • gemeente Strijen
 • WIHW (Werk & Inkomen Hoeksche Waard)
 • SOHW (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard)
 • SMHW (Samen Meer Hoeksche Waard)

Afspraken hierover zijn vastgelegd in het document Gemeenschappelijke Regeling ISHW. U kunt het document hieronder downloaden.

Taken DB en AB

Het AB is verantwoordelijk voor alle taken die niet toegewezen zijn aan een ander bestuurlijk orgaan, in het bijzonder:

 1. Het aanwijzen en/of ontslaan van de leden van het DB.
 2. Het aanwijzen van de voorzitter.
 3. Het instellen van een commissie.
 4. Het geven van inlichtingen aan de raden van de deelnemende gemeenten.
 5. Het vaststellen van de begroting.
 6. Het vaststellen van de rekening.
 7. Het regelen van de toetreding van andere gemeenten.
 8. Het regelen van de uittreding van gemeenten.
 9. Het opstellen van een liquidatieplan bij opheffing.
 10. Deze taken zijn niet overdraagbaar.

Het DB is belast met de dagelijkse leiding van de Dienst, inclusief het nemen van rechtspositionele besluiten, behoudens de rechtspositionele besluiten die krachtens deze regeling bij het AB berusten. Tot de dagelijkse leiding behoort in ieder geval:

 1. Het voorbereiden van al hetgeen aan het AB ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd.
 2. Het uitvoeren van besluiten van het AB.
 3. Het beheer van de gelden van de regeling.
 4. De zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en boekhouding.
 5. Het nemen van alle conservatoire maatregelen etc.
 6. Het houden van toezicht op alles wat de regeling aangaat.
 7. De algehele verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering over de organisatie van de Dienst.

Werkwijze

Samen met onze klanten maken we een overzicht van de collectieve diensten die zij jaarlijks van ISHW willen afnemen. Dit zet de algemene lijn uit voor onze activiteiten voor het komende jaar.
 
Daarnaast is er ruimte voor maatwerk. Wij denken gedurende het hele jaar mee met specifieke vraagstukken van de klant. Dit kan betekenen dat er in goed overleg wordt afgeweken van het vooraf opgestelde jaarplan, als dit realiseerbaar is en voordeel oplevert voor onze klanten.

U bent hier:Home | Over ISHW

Bezoek: Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam
Post: Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam
088 - 647 13 99 
servicedesk@ishw.nl